top of page

Our Karate Lineage

私達の空手の系統

Miyagi, Chojun (1883 - 1953) Goju Ryu

Higa, Seiko (1898 - 1966) Shodokan

Izumigawa, Kanki (1908 - 1969) Goju Ryu

Ichikawa, Sosui (1924 - 2005) Sosuikan

Yonemoto, Kiyoshi (Seibukan)

bottom of page